Međunarodna dokumenta

Dokument
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
329.10 KB
2 26/12/2019
Evropska platforma za borbu protiv siromaštva
343.55 KB
2 26/12/2019
Strazburška deklaracija o Romima
228.48 KB
0 26/12/2019
UN Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena
266.46 KB
1 26/12/2019
UN Konvencija o pravima deteta
201.38 KB
1 26/12/2019
UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
362.96 KB
1 26/12/2019
UN Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
273.03 KB
1 26/12/2019
UN Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
244.56 KB
1 26/12/2019