FMIKG.ORG
Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac

Prevazilazimo probleme (ne)pristupačne gradske sredine i gradskih sadržaja kulturnom inkluzijom, problemima informisanosti i zapošljavanja OSI.

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac (u daljem tekstu FMI Kragujevac) je, neprofitno udruženje koja od samog osnivanja,  2010. godine, aktivno deluje na polju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom sa ciljem stvaranja društva jednakih mogućnosti, a kroz realizaciju projekata, aktivnosti i akcija koje su izrazito rezultatski orjentisane, jasno vidljive i sa namerom da utiču na unapređenje i poboljšanje postojećih politika.

Naša vizija je da doprinesemo izgradnji društva ravnopravnih i aktivnih građana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju u skladu sa svojim potrebama i resursima. Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Nepristupačno okruženje dovodi do ograničavanja ili potpune nemogućnosti da se OSI slobodno kreću, izvršavaju svoje građanske obaveze, leče se, školuju, zapošljavaju, bave kulturnim životom i uzmu aktivno učešće u društvenom životu svoje zajednice.  Rezultat ovakve diskriminatorne politike je da OSI žive u segregaciji ili potpunoj izolaciji od društva, ograničenih mogućnosti da izraze svoj potencijal. Treba napomenuti da skoro 40% opšte populacije ima potrebu za prevazilaženjem arhitektonskih barijera u gradskoj sredini. Pored korisnika invalidskih kolica i ortopedskih pomagala, olakšanje od otklonjenih arhitektonskih barijera osećaju i stari, slabovidi, majke sa decom u kolicima, teško pokretni.

Smatramo da bi izgrađeno okruženje trebalo da uzme u obzir raznolikost potreba različitih segmenata stanovništva i potrebu svih da budu samostalni u ostvarivanju svojih prava. Zato ono u svim svojim elementima treba da bude tako osmišljeno da svakom omogući pristup različitim sadržajima. Činjenica je da postojanje različitih vrsta barijera u okruženju diskriminiše veoma veliki broj korisnika javnog prostora kao što su osobe s invaliditetom, deca, stariji ljudi, roditelji s decom, trudnice i drugi, uskraćujući im na taj način pristup osnovnim javnim službama.

Glavne oblasti kojima se Forum mladih sa invaliditetom bavi  su prevazilaženje problema  (ne)pristupačnosti gradske sredine i gradskih sadržaja, kulturnom inkluzijom, problemima informisanosti i zapošljavanja OSI. 

To su naši trenutni prioriteti!