O projektu

PROJEKAT: „Povećanje zapošljivosti OSI izgradnjom inkluzivnog poslovnog ekosistema“

Projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) a realizuje Forum mladih sa invalidetom Kragujevac u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom Beograd i IKT klasterom Centralne Srbije. Projekat je podržan od strane Biznis Inovacionog Centra Kragujevac kao lokalne institucije za podršku biznisu.

Specifični cilj projekta

je unapređenje društvenog položaja, socijalne uključenosti i radnog angažmana OSI, posebno mladih i žena u Kragujevcu kroz mere:

  • povećanja pristupačnosti uslugama edukacije za IT znanja i veštine,
  • jačanje kapaciteta OSI za zapošljavanje,
  • senzibilisanosti društvenih aktera iz biznis sektora za sprovođenje inkluzivnosti u zapošljavanju OSI.

Ciljna grupa projekta

  • min 20 osoba sa invaliditetom i min 20 osoba iz teže upošljive kategorije,
  • 10 poslodavci sa teritorije grada.

U partnerstvu sa IKT CS i FMI Beograd i uz saradnju i podršku BIC Kraguejvac sprovešće se obuke za 20 OSI iz oblasti informacionih tehnologija – edukacije za unapređenje IT veština i to:

  • izrada i ažuriranje sajtova kroz Word press obuku,
  • digitalni marketing i 
  • korišćenje osnovnih alata Microsoft office-a kao što su word i excel. 

Sa druge strane najmanje 20 mladih OSI (50 % žene) će biti uspešno obučeno u oblasti soft- prenosivih veština važnih za poslovni angažman (komunikacijske, tehničke, organizacione i lične veštine) kroz realizaciju 5 radionica. Pomenute obuke će se sprovoditi u objektu BICu. 

Projektom će se će se trajno rešiti pristup samom objektu kroz postavljanje platforme i unutrašnja komunikacija za korisnike invalidskih kolica i teže pokretnih čime će se uspostaviti kontinuitet u pripremi i osposobljavanju OSI za zapošljavanje. 

Tokom trajanja projekta biće pružena i psiho socijana podrška za ciljnu grupu od strane stručnih lica. 

U cilju senzibilizacije poslovne zajednice za potrebe OSI, projekatom će se sprovesti analiza pristupačnosti objekata na teritoriji grada Kragujevca i pružiti saveti poslodavcima za unapređenje pristupačnosti. 

Predstavnici poslovnog sektora  će biti informisani o zakonodavnom okviru koji reguliše zapošljavanje OSI, potrebnim preduslovima (pristupačnost), o resursima  i kapacitima OSI u Kragujevcu, kroz informartivnu sesiju / seminar i organizaciju tribine „Pravo OSI na rad“. 

LOGO EU

“Ovaj sajt izrađen je u okviru „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

O projektu Reload OSI Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac

Partneri