Virtuelna prezentacija galerije Narodnog muzeja

Opis

Opšti cilj projekta Virtuelni muzej dostupan svima je unapređenje informisanosti i kvaliteta kulturnog života osoba sa invaliditetom. Izradom virtuelne prezentacije Galerije Narodnog muzeja u Kragujevcu i postavljanje na veb sajt smo direktno omogućili osobama sa različitim tipovima invaliditeta aktivnu participaciju kulturnom potencijalu svoje sredine.

Zainteresovani posetioci širom sveta su sada u prilici da se preko svojih personalnih računara i tableta stručno upoznaju sa istorijsko-umetničkim zbirkama Galerije Narodnog muzeja u Kragujevcu. Postavljanjem virtuelne prezentacije Galerije Narodnog muzeja na sajt Gradske turističke organizacije će indirektno doprineti unapređenju kulturnog turizma Kragujevca.

Zadat cilj projekta, da se digitalizacijom i virtuelnom prezentacijom istorijsko-umetničkih artefakata Galerije Narodnog muzeja u Kragujevcu trajno dokumentuju informacije o kulturnom nasleđu Srbije i time spreči propadanje istih od raznih spoljnih uticaja, je postignut. Specifičan cilj je da se osobama sa različitim tipovima invaliditeta omoući da se preko svojih personalnih računara upoznaju sa bogatim umetničkim zbirkama.
Više od 13.317 osoba sa invaliditetom u širem područiju Kragujevca i 10.464 u užem gradskom jezgru će moći da ravnopravno participira kulturnom životu svoje zajednice. Treba napomenuti da više od 40 posto opšte populacije u određenim životnim dobima ima smetnje pri kretanju, a sa tim u vezi, starim osobama, teško pokretljivim osobama i roditeljima sa malom decom biće olakšano da dođu do saznanja o kulturnom bogatstvu koje ima Galerija Narodnog muzeja u Kragujevcu.
Problem pristupačnosti Galeriji Narodnog muzeja je veoma komlikovan, jer se radi o objektu koji nije pristupačan za OSI, a sama Galerija se nalazi na spratu. Naime, nemoguće je učiniti bilo kakvu intervenciju (postavljanje liftova, hidrauličnih platformi i sl.) koja bi omogućila nesmetani pristup prostoru gde se umetničke zbirke nalaze. Iz ovoga možemo zaključiti da hiljade osoba sa invaliditeom, nema nikakvu informaciju niti izgrađenu svest o potrebi upoznavanja i očuvanja kulturne baštine i vrednim zbirkama Galerije Narodnog muzeja, a treba napomenuti da Galerija Narodnog muzeja sa stalnom postavkom obuhvata Dvadeseti vek-slikarstvo i skulptura – 384 m2 (dela umetnika poput Petra Dobrovića, Konjovića, Šumanovića, Bjelića, Olge Jevrić i td.) koje spadaju u red najvrednijih umetničkih dela koje baštini Kragujevac i Srbija.

Rešenje ovog naizgled nesavladivog problema vidimo u izradi kvalitetne i funkcionalne virtuelne prezentacije istorijsko-umetničkih zbirki i stalnih postavki, koja bi bila optimizovana i postavljena na sajtove Narodnog muzeja u Kraujevacu, FMIKG, kao i Gradske turističke organizacije.

Upotrebom savremene informacione tehnologije i virtuelne prezentacije, omogućili bismo osobama sa invaliditetom da se sa svojih personalnih računara nesmetano kreću po galerijskom prostoru i da se detaljno upoznaju sa artefaktima. Virtuelnu prezentaciju stalne istorijsko-umetničke postavke pratilo bi stručno vođenje kustosa- istoričara umetnosti.
Senzorne OSI poput slabovidih bi dobile auditivne naracije, a nagluve informativno-edukativne tekstove za svaki artefakt kulturno-istorijske baštine.

Virtuelna prezentacija Narodnog muzeja bi u mnogome unapredila kulturni život i informisanost OSI i ukazala na činjenicu da je upotrebom savremenih informacionih tehnologija moguće smanjiti dikriminaciju.
Virtuelna prezentacija Galerije bi takođe bila pogodna za upoznavanje šire javnosti Srbije sa kulturnim nasleđem, a prevodom stručnih kustoskih tekstova na engleski jezik, poseta virtualne Galerije Narodnog muzeja bila bi pristupačnija i za posetioce van granica naše zemlje. Takođe, dvojezična prezentacija virtuelne galerije, značajno bi mogla da doprinese unapređenju kulturnog turizma grada Kragujevca.

Detalji

Ciljna grupa:
Osobe sa svim vrstama invaliditeta

Projekat:
Virtuelna prezentacija galerije Narodnog muzeja

Kontakt Osobe:
Vladimir Marković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *