Socijalna inkluzija

Fizičke barijere i nepristupačnost kao glavna smetnja socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom

Invaliditet kao sociološki fenomen uzrokuje mnoge barijere kao i veliku društvenu isključenost osoba sa različitim vrstama invaliditeta u Republici Srbiji. U odnosu na druge diskriminisane grupe, OSI se suočavaju sa višestrukim barijerama koje ih ometaju da uzmu puno učešće u uobičajenim životnim tokovima. Prva prepreka koja se nalazi na putu osoba sa invaliditetom jeste visok stepen nepristupačnosti fizičkog okruženja, što uočljivo govori o težini problema prilikom svakog pokušaja inkluzije ove marginalne grupe. Fizičke barijere direktno su povezane sa uključenošću OSI u društvo, tj. njihovo uklanjanje je prvi i najvažniji korak ka uspešnoj inkluziji OSI. Druga važna prepreka, koja je u tesnoj vezi sa prvom, jeste nedovoljno visoka svest relevantnih predstavnika vlasti, donosioca odluka pa i društva u celini o pravima i potrebama OSI na aktivan i nesmetan život u svojoj zajednici. Nepristupačno okruženje dovodi do ograničavanja ili potpune nemogućnosti da se OSI slobodno kreću, izvršavaju svoje građanske obaveze, leče se, školuju, obrazuju, zapošljavaju ili bave kulturnim i sportskim aktivnostima. Rezultat ovakve diskriminatorne politike je da OSI žive u segregaciji ili potpunoj izolaciji od društva, kao i ograničenih mogućnosti da izraze svoj potencijal.

Socijalna inkluzija Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac (FMIKG) je kao jedan od prioriteta svoje agende postavio upravo rešavanje ovih i sličnih akutnih problema koji su stalni kamen spoticanja za sve OSI. Treba napomenuti da skoro 40% opšte populacije ima potrebu za prevazilaženjem arhitektonskih barijera u urbanim sredinama, poput majki sa decom u kolicima, teško pokretljivih, korisnika ortopedskih pomagala, trudnice itd. Rešenje se traži u razvoju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora sa ciljem da se identifikuje što veći broj fizički nepristupačnih objekata i da se oni u što kraćem roku, putem odgovarajuće adaptacije, učine dostupnim za OSI. Brojna istraživanja u regionu, ali i van regiona, pokazuju da je značajno jeftinije projekovati i graditi zgradu pristupačnom od početka procesa planiranja nego kroz adaptacije, dakle naknadno kada se gradnja i objekat završi. Razmišljanje unapred ne košta ni dinara, a može uštedeti velike sume novca. Barijere pristupu se obično dešavaju u fizičkom okruženju zbog ograničenih pogleda na pitanja invalidnosti, kada se potrebe OSI ne uzimaju u obzir, ili kada se usvoje netačne pretpostavke o njihovim potrebama. Iz ovih razloga je od izuzetne važnosti identifikovati potrebe OSI i ne upuštati se u izradu projekata po pretpostavci tj. ličnoj proceni. Zbog toga je konsultovanje sa OSI neizostavan deo inkluzivnog projektovanja i potrebno je da u potpunosti korespondira sa međunarodnim pokretom i motom OSI – ‘Ništa o nama bez nas.’ta u Republici Srbiji. U odnosu na druge diskriminisane grupe, OSI se suočavaju sa višestrukim barijerama koje ih ometaju da uzmu puno učešće u uobičajenim životnim tokovima. Prva prepreka koja se nalazi na putu osoba sa invaliditetom jeste visok stepen nepristupačnosti fizičkog okruženja, što uočljivo govori o težini problema prilikom svakog pokušaja inkluzije ove marginalne grupe. Fizičke barijere direktno su povezane sa uključenošću OSI u društvo, tj. njihovo uklanjanje je prvi i najvažniji korak ka uspešnoj inkluziji OSI. Druga važna prepreka, koja je u tesnoj vezi sa prvom, jeste nedovoljno visoka svest relevantnih predstavnika vlasti, donosioca odluka pa i društva u celini o pravima i potrebama OSI na aktivan i nesmetan život u svojoj zajednici. Nepristupačno okruženje dovodi do ograničavanja ili potpune nemogućnosti da se OSI slobodno kreću, izvršavaju svoje građanske obaveze, leče se, školuju, obrazuju, zapošljavaju ili bave kulturnim i sportskim aktivnostima. Rezultat ovakve diskriminatorne politike je da OSI žive u segregaciji ili potpunoj izolaciji od društva, kao i ograničenih mogućnosti da izraze svoj potencijal.

Barijere u okruženju mogu sprečiti ili ometati pristup zgradama i uslugama, izazvati osećaj dezorijentisanosti i zbunjenosti kod korisnika ili čak uzrokovati povrede u ozbiljnijim slučajevima. Za pružaoce usluga, neuklanjanje fizičkih barijera može da izazove sramotu, lošu reklamu, gubitak podrške ili čak sudski poziv. Postoje razni načini da se identifikuju postojeće i potencijalne barijere, ali isto tako je važno i da se prati efikasnost izvršenih izmena. Kontrola i revizija nudi strateški pristup identifikaciji postojećih i potencijalnih barijera u sklopu fizičke okoline. Obično sadrži inspekciju na licu mesta i procenu pristupačnosti po dogovorenim kriterijumima. Kako kod nas ovi mehanizmi ne postoje, preporučuje se neformalna kontrola i revizija koju će sprovesti predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Kriterijumi treba da budu određeni prema zahtevima Zakona o sprečavanju diskriminacije OSI Srbije, relevantnim standardima i zakonskim propisima o izgradnji, primerima dobre prakse i dizajna u ispunjavanju uslova za potrebe OSI i praktičnim razlozima.

Prilikom identifikacije postojećih i potencijalnih fizičkih barijera u okruženju sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, prioritetne oblasti koje se trebaju uzeti u obzir su: prilaz objektu i ulaženje u zgradu, sigurnosni izlazi u slučaju nužde, zdravlje i sigurnost u zgradi i oko nje, obezbeđivanje toaleta (WC).

Već postoje primeri dobre prakse u pristupu okruženju, takav pristup nazivamo Inkluzivni ili Univerzalni dizajn. Svi bi trebalo da mogu da koriste javne zgrade, kao što su bolnice, muzeji, biblioteke, zgrade javne i državne uprave itd. Specijalno uređenje tih objekata jeste napušten koncept koji se vrlo retko i u izuzetnim situacijama koristi, a on se sastoji u odvojenim ulazima ili posebnim šalterima za OSI, te ovakav način omogućavanja pristupačnosti treba izbegavati kad god je to moguće. Inkluzivni principi dizajna su prilagođeni različitim potrebama raznih grupa OSI, ali i svim drugim korisnicima npr. licima koje vrše isporuke ili guraju kolica. Da bi se ova pravila uspešno poštovala neophodno je dosledno primeniti standarde pristupačnosti propisane izmenama Zakona o izgradnji i planiranju i Pravilnikom o nesmetanom kretanju.

Zaključak

Proaktivni pristup je najefikasniji način da se reši pitanje barijera pristupu i izgradi pristupačna okolina. Pristupačnost ne ugrožava urbane sredine i arhitekturu – ona ih poboljšava. Tehnologija i sistemi se menjaju i nova rešenja su možda dostupna za probleme koji su se ranije činili nerešivim. Bez obzira koliko pažnje se posveti prevazilaženju barijera u sklopu fizičke okoline, mala je mogućnost da će potrebe svakog korisnika biti predviđene i da će se na njih odgovoriti. Zbog toga je od izuzetne važnosti angažovanost civilnog sektora u pružanju pomoći OSI, ali i monitoringu, kontroli i obradi sakupljenih informacija koje će poslužiti poboljšanju i boljem pružanju pomoći i usluga.