Soft prenosive veštine

Projektom je predviđeno sprovođenje obuka iz soft-prenosivih veština koja će se realizovati u trajanju od tri dana (3 sata dnevno) i to iz sledećih oblasti: 

  1. Komunikacione veštine (asertivna komunikacija, pregovaračke veštine, upravljanje konfliktom, kreiranje mosta poverenja, aktivno slušanje, povratna informacija kao razvojni alat, postavljanje pitanja, 4 komunikaciona stila, neverbalna komunikacija)
  2. Prezentacione veštine i veštine javnog nastupa (priprema, dizajn, držanje)
  3. Metode efektivnog učenja (razvoj veština brzog čitanja, adekvatnog podvlačenja, razdvajanje bitnog od nebitnog, metode podsećanja i pamćenja, i dr.)
  4. Upravljanje stresom i vremenom (izvori stresa, posledice stresa, skala stresnih situacija, briga o sebi, tehnike upravljanje stresom, princip asertivnog reagovanja- samopouzdano reagovanje ); alati i načini upravljanje vremenom (upravljanje vremenom, razumevanje lične organizacije vremena, saveti stručnjaka, planiranje i prioritizovanje poslova, rad sa ljudima, način rada, vreme kao resurs)
  5. Izrada biografije, motivacionog pisma i priprema za razgovor za posao (pregled postojećih CV-eva, ukazivanje na česte greške, tipovi CV-a, pravljenje novih, osnove izrade motivacionog pisma, saveti pri izradi motivacionog pisma, ukazivanje na česte greške, pripremu razgovora za posao, simulacija razgovora za posao, saveti pri samom razgovoru, česte greške, na šta treba obratiti pažnju, kako se pripremiti za razgovor, neverbalna komunikacija na samom razgovoru, predstavljanje platformi poput UPWORK-a, Linkedin-a, Infostud itd.)

Kao bitan preduslov uspešne adaptacije u radno okruženje OSI je razvijanje veština koje definiše poslovni sektor kao preduslov za zapošljavanje. Na ovim obukama su obrađene teme kao što su veštine komunikacije, timski rad, veštine prezentacije, prilagodljivost, pisanje CV-ja.

Metodologija predavača je obuhvatila ne samo teoretski već i praktični pristup u implementaciji gde je fokus na aktivnom učešću svih učesnika, interaktivnom učenju, korišćenju prošlih ličnih iskustava, igranju uloga, postepenom izlaganju zahtevnijim zadacima. 

Nakon završetka obuka biće organizovana radionica pod nazivom Upoznajte poslodavca tj. simulacija intervjua sa poslodavcima. Simulacija intervjua ima za cilj da umanji tremu učesnika pri razgovorima za posao, pomogne im da budu autentični u predstavljanju i na najbolji način istaknu svoje kvalitete.